Get Adobe Flash player

 

 

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zawiadamiamy, że

Zarząd Stowarzyszenia Harley-Davidson Club, Lublin ,na   podstawie postanowień Rozdz.5 pkt. I.2 Statutu Klubu, Uchwałą Zarządu nr 1/2018 z dnia 22.01.2018 zwołuje na dzień:

16 luty 2018 r. (piątek) o godz. 18.00 w Restauracji Pałacowej w Wierzchowiskach,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia H-DC Lublin z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Sprawozdanie zarządu HDCL za rok 2017

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017

8. Podjęcie Uchwały nr 1/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi za rok 2017

9. Podjęcie Uchwały nr 2/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej za rok 2017

10. Podjęcie Uchwały nr 3/2018 w sprawie przeznaczenia wypracowanych zysków w roku 2017 na cele statutowe Stowarzyszenia H-DC,L

11. Podjęcie Uchwały nr 4/2018 w sprawie zmian w statucie stowarzyszenia

12. Podjęcie Uchwały nr 5/2018 przyjecie jednolitego tekstu statu stowarzyszenia HDC-L

13. Podjęcie Uchwały nr 6/2018 w sprawie odwołania członków Komisji Etyki

14. Podjęcie Uchwały nr 7/2018 w sprawie wybór członków Komisji Etyki

15. Podjęcie Uchwały nr 8/2018 w sprawie odpłatności członków za imprezy klubowe

16. Podjęcie Uchwały nr 9/2018 w sprawie wysokości składki członkowskiej

17. Podjęcie Uchwały nr 10/2018 w sprawie zmiany adresu siedziby stowarzyszenia

18. Podjęcie Uchwały nr 11/2018 sprawie trybu i wymogów przyjmowania w poczet kandydatów i członków  klubu

19. Podjęcie Uchwały nr 12/2018 Regulamin Barw Klubowych Stowarzyszenia HDC-L

20. Podjęcie Uchwały nr 13/2018 Obowiązki Zarządu Stowarzyszenia HDC-L

21. Podjęcie Uchwały nr 14/2018 Ustalenie liczby członków Zarzadu Stowarzyszenia HDC-L

22. Podjęcie Uchwały nr 15 /2018w sprawie wyboru Zarządu Klubu H-DC Lublin na rok 2018

23. Podjęcie Uchwały nr 16/2018 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Klubu HDC Lublin na rok 2018